Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.

artikel 1. toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Verwijzingen van opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door ons niet aanvaard.

artikel 2. offertes.

A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte of in prijscouranten of voorraad-opgaven zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Alle orders, ook voorzover zij door agenten, reizigers en andere tussenpersonen en/of wederverkopers zijn aangenomen, binden ons eerst, nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. de bevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 8 dagen na de verzending, schriftelijk bezwaren daartegen zijn ontvangen.
B. Levering vindt steeds plaats tegen de prijzen van de dag van de feitelijke levering, behoudens het hierna sub. c bepaalde.
C. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies welke dan ook, vrachten, belastingen, valuta, koersen en/of ander factoren, die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen. Zijnerzijds zal onze cliënt het recht hebben, mits dit aangetekend binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan ons wordt meegedeeld, om de verstrekte opdrachten terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.
D. Elke overeenkomst wordt door ons gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgeven genoegzaam aan de directie is gebleken en/of is gewaarborgd; indien onze directie zulks wenst, dient de opdrachtgever te allen tijde zekerheid te stellen.
E. Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de opdrachtgever niet is gebleken of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, behoudt onze directie zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige nadere gehoudenheid van ons tot nakoming van het overige en/of schadevergoeding. De genoegzaamheid van de kredietwaardigheid is ter beoordeling van de directie.

artikel 3. levering.

A. Levertijden (en reparatieduur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling aanspraak geven op schadevergoeding.
B. Onze prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf; bij levering elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever vanaf het moment dat de goederen ten behoeve van de opdrachtgever zijn afgezonderd.
C. Wanneer door ons verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de koper of opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet geaccepteerd, staat zij gedurende drie weken tot zijn beschikking. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor zijn rekening en risico. Na voornoemde periode hebben wij het recht - te onzer keuze - hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze zonder rechterlijke tussenkomst te annuleren, onverminderd ons recht op schadevergoeding jegens de koper of opdrachtgever.
D. Vervangen materialen of goederen worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien deze zulks bij het geven van de reparatieopdracht uitdrukkelijk heeft verzocht. In het overige geval wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en goederen ten gunste van ons bedrijf, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien dit ons goed voorkomt, zijn wij gerechtigd de vervangen materialen te (doen) vernietigen.

artikel 4. prijzen.

Onze prijzen zijn netto en zonder aftrek of korting, tenzij anders overeengekomen, ze worden schriftelijk door ons bevestigd.

artikel 5. betaling.

A. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen moet betaling bij levering van goederen à contant geschieden. Bij aanneming van werk zal de bedongen aanneemsom betaald worden in de volgende termijnen:
a) onmiddellijk na het verstrekken der opdracht cq de ontvangst der opdrachtbevestiging; 3%
b) vóór het aanbrengen van het sanitair: 42%
c) voordat de keuring der installatie plaats vindt: 45%
d) onmiddellijk na oplevering der installatie: 10%
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of beroep op schuldvergelijking te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.
B. Wij zijn gerechtigd te allen tijde van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het alsdan verschuldigde bedrag te vorderen.
C. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van onze directie, dient de betaling te zijn ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum.
D. Indien de opdrachtgever niet, tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, surseance van betaling aanvraagt, of diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens ons zonder sommatie of ingebrekestelling ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling terstond opeisbaar, met inbegrip van een verhoging van 1% per maand, gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende), over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van voldiening, onverminderd ons recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, cq elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks te onzer keuze, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens de opdrachtgever.
E. Wanneer wij genoodzaakt zijn een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) zijn wij gerechtigd aan de koper/opdrachtgever een vergoeding te berekenen wegens de door ons gemaakte kosten - van tenminste 15% van de brutofactuurwaarde (met een minimum van € 250,- vermeerderd met € 30,-) dit alles behoudens de proceskosten.

artikel 6. eigendomsvoorbehoud.

A. Indien goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur - eventueel verhoogd met kosten en/of schaden - volledig is voldaan, blijven deze goederen onze eigendom tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, in ficuciaire eigendom over te dragen, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen.
B. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een cliënt is deze verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde goederen tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzorgen. De cliënt wordt geacht zijn rechten, voorvloeiende uit deze verzekeringsovereenkomst, tot het tijdstip van volledige betaling van de goederen, aan ons te hebben gecedeerd. Op eerste aanmaning doet de cliënt aan ons opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij.

artikel 7. aansprakelijkheid.

A. Wij zijn niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van ons verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord: onder overmacht wordt onder meer begrepen: ernstige storingen in het productieproces, oorlog - ook buiten Nederland -, oproer, epidemieën, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, ziekte en vorstverlet.
B. Voor schade - direct of indirect - veroorzaakt door derden aan - of in verband met - door ons geleverde producten, zijn wij niet aansprakelijk. Wij zijn nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, ontstaan door vertraging in de levertijd van producten en/of diensten.

artikel 8. garantie.

A. Op de door ons geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant cq leverancier, aan ons wordt verleend en jegens ons nagekomen.
B. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieaanspraak door de fabrikant cq leverancier, en ten hoogste tot het bedrag, dat door de fabrikant aan ons wordt vergoed.
C. Voor schade, welke voortvloeit uit het gebruik van door ons geleverde of herstelde goederen, hoe en door welke gebeurtenissen ook ontstaan, zijn wij nimmer aansprakelijk.

artikel 9. geschillen.

Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met door ons gesloten overeenkomsten, zal uitsluitend bevoegd zijn de ter plaatse van ons bedrijf bevoegde Rechter.
Nederlands recht is van toepassing.